Експертизи и оценки

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЕРТНА ПРОВЕРКА


1. Общи положения

Членовете на ЕС са на разположение като филателни експерти в съответната им специализирана област, за извършване на експертизи на български пощенски марки и пощенско-филателни материали за установяване на автентичността и качеството им.


2. Задачи и задължения на членовете на ЕС

2.1. Задача на членовете на ЕС е изготвянето на експертиза под формата на атестат. Резултатът от експертизата може да е основание за заключение, което изцяло или частично да не е абсолютно сигурно.
2.2. Членовете на ЕС могат да откажат експертиза след като се запознаят със съдържанието и обема на материалите, без да посочват изцяло или частично основанията си за това. В този случай отказът се съобщава незабавно на възложителя.
2.3. Членовете на ЕС се избират от УС на СБФ.
2.4. Членовете на ЕС плащат годишен членски внос на СБФ в размер на 100 лв.


3. Обхват на експертизата

3.1. Обект на експертиза могат да са само пощенски филателни материали и документите, относно произхода, производството и приложението им.
3.2. Експертизата третира обективните дадености на обектите за експертиза във всичките й части /гумировка, клеймоване/ и върху тяхното състояние/качество /дефекти, реставрации, подобрения и специални промени/. Експертизата може да включва тип, воден знак, цвят и хартия. Експертът по правило определя цвета визуално. Прилагането на специални методи, като например спектрален анализ, спектрална фотометрия, флуоресцентна микроскопия, химически методи, не е задължителна.
3.3. Експертите, със съгласие на възложителя, могат да предриемат необходимите и общоприети изследвания, като потапяне на отделни марки във вода, съответно за нечувствителните екземпляри, в бензинова баня.


4. Атестиране

4.1. Атестатът се придружава с цветна снимка на обекта на атестиране. Снимките са осигуровка срещу манипулации. Атестатът се съставя на български език. По желание на възложителя може да се състави на един от официалните езици на ФИП.
4.2. Атестатът съдържа потвърждение за автентичност, както и необходимото описание на обекта на експертизата и неговото състояние.
4.3. Всеки атестат трябва да има дата и пореден номер.
4.4. За марки с отпечатък “Образец” или “Specimen” също се съставя атестат.
4.5. Членовете на ЕС имат право да се позовават на приложените за експертиза предишни атестати, като посочват становището на техния експерт.
4.6. Членовете на ЕС са длъжни да предоставят на СБФ цветно копие от всеки направен от тях атестат.


5. Изпълнение на договора за експертиза, задължения на възложителя

5.1. Възложителят е желателно да обърне внимание на експерта върху всички познати нему подробности, които могат да доведат до грешна преценка. Особено важно е на експерта предварително да се съобщят известните раздели от експертизи, резултати от предварителни проучвания, грешки, поправки, допълнително назъбване и допълнителна гумировка на дадените за експертиза материали, както и наличните предишни атестати. Освен това възложителят трябва да информира експерта ако има и други еднакви екземпляри от дадените за експертиза от разделена или неразделена цялост. Възложителят трябва незабавно да обърне внимание на експертите върху предполагаеми грешки или недостатъци на експертизата, за да им даде възможност за евентуални корекции.


6. Възнаграждение на членовете на ЕС

6.1. За своята дейност - нова или повторна експертиза, на членовете на ЕС се заплаща възнаграждение.
6.2. Експертите определят сами възнаграждението за изготвянето на атестатите, но не по-малко от 20 лв. за всеки атестат.
6.3. При изпращане на материалите по пощата, разноските са за сметка на възложителя.


7. Заключителни разпоредби

7.1. Членовете на ЕС при необходимост могат да ползват услугите на външни специалисти.
7.2. Тези правила влизат в сила след приемане от УС на СБФ на 25 февруари 2010 г.

Партньори: Тангра7