БАЛКАНФИЛА 2014 - СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК

30.01.2014

МЕЖДУНАРОДНА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА
БАЛКАНФИЛА 2014
 

С П Е Ц И А Л Е Н П Р А В И Л Н И К


1. Място и време

1.1 Международната филателна изложба БАЛКАНФИЛА 2014 е продължение на традициите за укрепване и развитие на приятелските връзки между филателистите от Балканския регион. Изложбата ще бъде разположена в град Видин, конферентна зала зала в Областната администрация
1.2 БАЛКАНФИЛА 2014 ще се проведе от 5 до 7 април 2014 г. в гр. Видин, България.

2. Организация и патронаж
2.1 БАЛКАНФИЛА 2014 се организира от 42–ро Народно Събрание на Р. България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Български пощи” ЕАД, Съюза на българските филателисти и Областна администрация Видин.
2.2 БАЛКАНФИЛА 2014 ще се проведе със съдействието на Европейската филателна федерация /ФЕПА/.
2.3 Изложбата ще премине под почетния патронаж на г-н Михаил Миков, председател на 42-то Народно Събрание на Р. България.

3. Правилници
3.1 БАЛКАНФИЛА 2014 ще се ръководи от следните правилници на Международната филателна федерация /ФИП/:
а/ Правилника на ФЕПА за изложби /FREGEX/
б/ Общ правилник за оценка на състезателни експонати на ФИП-изложби /GREV/
в/ Специалните правила за оценка на състезателни експонати на ФИП-изложби и съответните указания /SREV/
г/ Специалните правила за клас „Една рамка” /с експериментален характер/
д/ Специалния правилник на БАЛКАНФИЛА 2014
3.2 Участието на експонати в клас „Една рамка” ще бъде обект на Указания за организация на този клас, разработени в специалните правила на ФИП за клас „Една рамка”.

4. Класификация на експонатите
А. Несъстезателни класове:
Клас А1. Официален клас
а/ пощенски администрации
б/ пощенски музеи

Клас Б.1 Състезателни експонати
Б.1 Традиционна филателия
Б.2 Пощенска история
Б.3 Максимафилия
Б.4 Експонати една рамка
Б.5 Младежки клас
Б.5 Клас „Литература”

5. Изложители
5.1 В изложбата могат да участват филателисти, членуващи в национална федерация (съюз) от Балканските страни и поканени изложители извън Балкански страни.
5.2 До участие в състезателните класове се допускат експонати, получили до сега оценка най-малко 75 точки или вермей медал на национална изложба. Ако експонатите са нови, това следва да се отбележи в съответната заявка.
5.3 Един изложител няма право да участва в изложбата с повече от два експоната – по един в две различни класи. За клас „Литература” няма ограничения.
5.4 Условията за заявките и тяхното приемане са определени от чл. 9 до чл.19 на Общия правилник за ФИП-изложби /GREX/.

6. Заявки за участие
6.1 Заявките на изложителите трябва да бъдат придружени от копие от уводния лист и предадени на съответния национален комисар.
6.2 Националните комисари следва да изпратят заявките за участие на изложителите от своята страна до Организационния комитет не по-късно от 5 март 2014 г.
6.3 Експонатите трябва да бъдат заявени с точната си класификация. Журито си запазва правото да измени неправилната класификация. Нито един експонат не може да бъде представен в повече от един клас. Съдържанието на материалите в експоната трябва да е съобразено с моралните и етичните норми, както и с обществения ред в Република България.
6.4 Организационният комитет си запазва правото да откаже участие на експонат, без да дава обяснение за това.
6.5 Всеки приет експонат ще бъде поместен в официалния каталог под заглавието, посочено в заявката за потвърждение на участието, както и с кратко описание.
6.6 Списъкът на приетите експонати ще бъде изпратен до националните комисари не по-късно от 15 март 2014 г., с оглед те да имат време да уведомят изложителите и да съберат таксите за участие, като ги изпратят на посочения от Организационния комитет адрес не по-късно от 3 април 2014 г.

7. Такси за участие
7.1 Таксата за участие във всички състезателни класове е 20 Евро за една рамка, с изключение на клас „Едно табло” и „Младежки клас”. Таксата за клас „Едно Табло” е 30 евро, а за „Младежки клас участието е безплатно. За всяко заглавие в клас „Литература” са заплаща по 20 Евро. Bеднъж внесена, таксата за участие не се връща на изложителя.

8. Размер и разпределение на таблата
8.1 За състезателните класове се определят приблизително 220 рамки с размери 1000х1200 мм. На една рамка се поместват 16 изложбени листа с размери DIN А4 /210х295 мм/.
8.2 Листовете ще бъдат монтирани в четири реда по четири. Всеки лист трябва да бъде поставен в защитна прозрачна обвивка.
8.3 Листове с по-големи размери могат да се приемат. Това трябва да бъде отбелязано в заявката и съгласувано с организаторите.
8.4 Филателната литература ще бъде монтирана в специални шкафове или зали, за да бъде на разположение на посетителите.
8.5 Броят на рамките в несъстезателните класове се определя от Организационния комитет.
8.6 За състезателните класове се определя следния брой рамки:
- 8 рамки за експонати, получили голям вермей медал на ФИП/ФЕПА-изложби;
- 5 рамки за всички други участия с по-ниски награди, включително за експонати, които се показват за първи път.
Младежки клас – минимем три и максимум пет рамки

9. Представяне на експонатите
9.1 Всички експонати трябва да бъдат монтирани на бели или на леко оцветени листове.
9.2 Експонати, монтирани на черни или цветни листове, няма да бъдат приемани.

10. Жури
10.1 Журито работи в съответствие с Общия правилник за ФИП-изложби /GREX/, Раздел V, чл. 31 до 47 вкл. и указанията за задължения на журито и неговия мандат на ФИП-изложбите.

11. Награди
11.1 Оценката на експонатите ще се извършва на принципите, залегнали в Общия правилник за ФИП-изложби и специалните правилници за оценка на експонатите от състезателните класи /GREV/ и /SREVs/.
11.2 Награди за експонатите от състезателните класове са:
- голям златен медал
- златен медал
- голям вермей медал
- вермей медал
- голям сребърен медал
- сребърен медал
- посребрен бронзов медал
- бронзов медал
* Медалите са изработени от неблагороден метал.

12. Изпращане и връщане на експонатите
12.1 Експонатите трябва да бъдат изпратени в пликове, осигурени от Организационния комитет. Всеки изложбен лист трябва да бъде номериран и вложен в прозрачен защитен плик затворен от трите страни. Номерацията е последователна и се отбелязва в един от долните ъгли на изложбения лист.
12.2 Участниците в клас „Литература” трябва да изпратят по два екземпляра от своята публикация предварително – до 20 март 2014 г. Експонатите в клас „Литература” не се връщат на изложителите.
12.3 Изложителите заплащат сами таксата по изпращане на експонатите. Организационният комитет връща експонатите на изложителите за своя сметка по начина, по който са били изпратени (Чл. 51.1 GREX)
12.4 Организационният комитет препоръчва експонатите да бъдат донесени и върнати обратно лично от националните комисари.

13. Застраховка и опазване на експонаите
13.1 Всеки изложител е длъжен за своя сметка да застрахова своя експонат, представен на БАЛКАНФИЛА 2014. Организационният комитет ще застрахова само поканените експонати.
13.2 Организационният комитет за БАЛКАНФИЛА 2014 ще предприеме всички необходими мерки за опазване на експонатите от тяхното приемане до връщането им.
13.3 Организационният комитет за БАЛКАНФИЛА 2014 и неговите служители, независимо от това, дали са платени или доброволни, не носят отговорност за повреди или загуби, нанесени на експоната за времето от неговото приемане до неговото връщане.
13.4 За всички правови отношения между Организационния комитет на БАЛКАНФИЛА 2014 и изложителите важи изключително Правото на Р. България.

14. Митнически разпоредби
14.1 Специалните инструкции относно митническите разпоредби за внос и износ на експонатите от страни извън Европейския съюз ще бъдат съответно изпратени на националните комисари.
14.2 При предаването на експоната си на националния комисар изложителят е длъжен да попълни инвентарен опис на съдържащите се във всеки лист марки или пощенски материали и тяхната стойност.

 

 

15. За Организационния комитет
15.1 Организационният комитет за БАЛКАНФИЛА 2014 си запазва правото да внася изменения в настоящия правилник. В този случай за всяко изменение изложителите незабавно ще бъдат уведомявани.
15.2 С подписването на окончателната заявка всеки изложител приема Специалния правилник на БАЛКАНФИЛА 2014.
15.3 Всички възникнали допълнително въпроси, нерешени от настоящия правилник, са от компетентност на Организационния комитет на БАЛКАНФИЛА 2014. В случай на несъгласия, които не могат да бъдат решени приятелски между страните, съдебният спор се решава от Софийски градски съд.

Адрес:
Организационен комитет на БАЛКАНФИЛА 2014
ул. “Траянови врата” 7, 1408 София

Адрес за кореспонденция:
Пощ. кутия 190, 1000 София
България

Е-mail: sbfbul@yahoo.com
www.philatelyunion.bg

Генерален комисар: Бончо Бонев, E-mail:bnb11@abv.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: При несъответствие и различия в езиковите версии на Специалния правилник на БАЛКАНФИЛА 2014, приоритет има българската версия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« назад към Изложби

Партньори: Тангра7